شناساگر پوسیدگی مروابن / MORVABON Caries Detector

10.2
آماده ارسال
حداکثر تا 7 روز تحویل داده می شود.
خرید محصول شناساگر پوسیدگی مروابن / MORVABON Caries Detector

قیمت: تومان ۲۴۷,۰۰۰

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
توضیحات

ویژگی های محصول

  • شناساگر تشخیص پوسیدگی دندان
  • تشخیص عاج پوسیدگی برای آماده سازی حفره
  • حذف بهینه عاج پوسیدگی عفونی
  • حفظ بهینه عاج سالم و قابل معدنی شدن مجدد،
  • جلوگیری و به حداقل رساندن آسیب تصادفی پالپ
  • هر بسته حاوی یک سرنگ 3 میلی لیتری

 

درباره محصول

دندانپزشـک، گاهـى اوقـات ممکـن اسـت در تشـخیص پوسـیدگى با مشـکلاتى
مواجـه شـود. شناسـاگر پوسـیدگى، تـا حـدى ایـن اطمینـان را از محل پوسـیدگى
میدهد که به دندانپزشک در برداشت موثر عاج پوسیده کمک میکند.
شناسـاگر پوسـیدگى کمـک بسـیار خوبـى در دندانپزشـکى محافظه کارانه اسـت.
ایـن محصـول بـه حفـارى لایـه عـاج پوسـیدگى زدایـى شـده و عفونـى شـده
خارجـى کمـک مـى کنـد و امـکان حـذف بهینـه پوسـیدگى را فراهـم مـى کند.
همچنیـن از بـه حداقـل رسـاندن حـذف عـاج سـالم و عـاج قابـل مینـرال شـدن
مجـدد (رمینرالایزبـل) کمـک مـى کنـد که باعـث محافظـت عاج،سـلامت پالپ
و در نتیجه حفظ حداکثرى بافت سالم مى شود.
عـاج پوسـیده از دو لایـه تشـکیل شـده اسـت. لایـه بیرونـى دیکلسـیفاى شـده و
آغشسـته بـه باکتـرى اسـت. ایـن لایـه قابـل رمینرالیزاسـیون نیسـت و بایـد
برداشـته شـود. در عیـن حـال، لایـه داخلـى فقـط تـا حـدى دیکلسـیفاى شـده و
عفونـى نشـده اسـت. ایـن لایـه هنـوز قابـل معدنـى شـدن مجـدد اسـت و بایـد
تا حد امکان حفظ شود.

 

ترکیبات:

گلایکول-رنگدانه

 

کاربرد:

تشخیص عاج پوسیدگى براى آماده سازى حفره

 

مزایا:

حذف بهینه عاج پوسیده و عفونى
حفظ بهینه عاج سالم و قابل معدنى شدن مجدد
جلوگیرى و به حداقل رساندن آسیب تصادفى پالپ

 

روش آماده سازى حفره با استفاده از محصول :

ین محصول به دو صورت قابل استفاده است :
محصـول قبـل از بـاز کـردن حفـره روى ناحیـه حفـره اعمال مى شـود. ایـن روش
بـراى یـک حفـره بـاز کـم عمـق پیشـنهاد مـى شـود زیـرا آشـکار شـدن زودتـر
میناى آزاد ضعیف شده ممکن است باز شدن حفره را تسهیل کند.
ایـن محصـول بـراى نشـان دادن باقیمانـده عـاج پوسـیدگى خارجـى پـس از بـاز
کـردن حفـره و برداشـتن عـاج تغییـر رنـگ داده و نـرم شـده اسـتفاده مى شـود. این
روش بـراى یـک حفـره عمیق بـا مقدار زیادى عاج پوسـیدگى پیشـنهاد مى شـود.

 

دستور العمل استفاده:

دندان پوسیده را با رابردم جدا کنید.
پـس از حفـارى اولیـه مینـاى پوسـیده و عـاج در محـل آلـوده، آن محل شسـته
و خشک شود.
یـک قطـره از شناسـاگر پوسـیدگى را روى یـک پنبـه یـا بـراش بریزیـد و روى
حفره بمالید.
اجـازه دهیـد شناسـاگر 10 ثانیـه بمانـد سـپس بـا آب بشـویید. عـاج پوسـیدگى
خارجى در معرض دید را که به رنگ قرمز رنگ خواهد آمد بردارید.
براى اطمینان از حذف پوسیدگى آلوده، تشخیص با شناساگر را تکرار کنید

از تمـاس محصـول بـا پوسـت یـا وارد شـدن به چشـم جلوگیـرى کنیـد. در صورت
ورود محصـول بـه چشـم: فـوراً چشـم را بـا مقـدار زیـادى آب بشـویید و بـا
پزشک مشورت کنید.
در صـورت تمـاس محصـول بـا پوسـت: فـوراً آن را بـا پنبـه مرطـوب شـده با
الکل یا گاز پاك کنید و با مقدار زیادى آب بشویید.
در صـورت تمـاس محصـول بـا غشـاى مخاطـى بلافاصلـه آن را بـا پنبـه
مرطوب شده با الکل یا گاز پاك کنید و با مقدار زیادى آب بشویید.
هنگام استفاده از محصول براى جلوگیرى از بلع احتیاط کنید.
بــراى جلوگیــرى از آلودگــى متقاطــع از یــک بــرس یکبــار مصــرف بــراى
بیماران مختلف استفاده نکنید. پس از استفاده برس را دور بیندازید.
هنگام اسـتفاده از محصول دسـتکش بپوشید یا اقدامات احتیاطى مناسـب را انجام دهید.
ً محصـول را مسـتقیما از سـرنگ روى حفـره پوسـیدگى تزریـق نکـرده و قرار
ندهید و حتما براى دقت کار از برس استفاده کنید

استفاده از این محصول توسط متخصص دندانپزشکى مجاز است.
کنترل رطوبت و آلودگى را با استفاده از رابردم فراهم کنید.
محصول را با مواد دندانى دیگر مخلوط نکنید.
از محصول براى اهدافى غیر از موارد ذکر شده استفاده نکنید.
محصول باید تا تاریخ انقضاى درج شده روى بسته بندى استفاده شود.
محصـول بایـد در زمانـى کـه اسـتفاده نمـى شـود در دمـاى 5-25 درجـه
سانتیگراد در بسته بندى اصلى نگهدارى شود.
دور از گرماى شدید یا نور مستقیم خورشید نگهدارى شود.

یـن محصـول مـوارد منـع مصـرف نـدارد. فقـط بـراى افـرادى کـه بـه مـواد
اولیه ى این محصول حساسیت دارند استفاده نشود.

روش توصیه شده براى برداشتن عاج پوسیدگى :
فقـط بافـت رنـگ پذیـر غیر حسـاس بایـد برداشـته شـود، بـا احتیـاط از برداشـت
بافت حساس غیر قابل لک خوددارى شود.
بـراى برداشـتن عـاج پوسـیدگى بایـد از یک ابزار چرخشـى با سـرعت کم اسـتفاده
شـود زیـرا گرمـاى اصطـکاك ایجـاد شـده توسـط ابـزارى با سـرعت بـالا ممکن
است حتى قبل از رسیدن به بافت حساس بدون رنگ احساس درد کند.

مشخصات

مشخصات

تعداد سرنگ در بسته

یک سرنگ

حجم هر سرنگ

3 میل

کشور سازنده

ایران

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

افزودن دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

قیمت محصول:
تومان ۲۴۷,۰۰۰