محلول هیپوکلریت سدیم هایپو اندوکس مروابن / MORVABON Hypo Endox %5.25

10.2
آماده ارسال
حداکثر تا 7 روز تحویل داده می شود.
خرید محصول محلول هیپوکلریت سدیم هایپو اندوکس مروابن / MORVABON Hypo Endox %5.25

قیمت: تومان ۲۲۰,۰۰۰

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
توضیحات

ویژگی های محصول

 • شستشوی داخل کانال ریشه ی دندان
 • باز نمودن مجرای توبول قبل از پر کردن دندان
 • برداشتن لایه ی اسمیر و بافت مرده
 • شستشوی کانال های دارای التهاب لثه
 • استفاده همزمان با کرم EDTA (مروا-پرپ) جهت آزادسازی حباب اکسیژن در کانال برای پاکسازی و بازکردن کانال
 • کاهش موثر و قابل توجه میکروارگانیسم ها
 • تخریب کامل بایوفیلم میکروبی انتروکوک فکالیس و حذف بایوفیلم های کهنه
 • زدودن باقیمانده های غیرزنده پالپ در طول باز کردن مکانیکی کانال
 • محلول سدیم هیپوکلریت با غلظت ۵.۲۵%
 • جهت شستشو و ضدعفونی کانال ریشه در درمان اندو
 • حجم: ۲۲۰ میلی‌لیتر

 

ترکیبات:

سدیم هیپوکلریت خالص، آب دارویى، پایدار کننده

 

کاربرد:

شستشو داخل کانال ریشه ى دندان
باز نمودن مجراى توبول قبل از پر کردن دندان
برداشتن لایه ى اسمیر و بافت مرده
شستشوى کانال هاى داراى التهاب لثه
اسـتفاده همزمـان با کـرم EDTA) مروا-پرپ) جهت آزاد سـازى حباب اکسـیژن
در کانال براى پاکسازى و بازکردن کانال

 

مزایا:

کاهش موثر و قابل توجه میکروارگانیسم ها
از بین بردن موثر کولونى قارچ کاندیدا آلبیکنس در 30 ثانیه
تخریــب کامــل بایوفیلــم میکروبــى انتروکــوك فکالیــس و حــذف بایــو فیلــم
هاى کهنه
حل کردن مواد آلى در سراسر سیستم کانال ریشه
زدودن باقیمانده هاى غیر زنده پالپ در طول باز کردن مکانیکى کانال
جلوگیــرى از تغییــر رنــگ دنــدان کــه ممکــن اســت پــس از پــر کــردن روت
کانالى که شستشو داده نشـده رخ دهد.
اثر گذارى بیشتر روى باکترى هاى گرم- مثبت نسبت به کلرهگزیدین

 

دستورالعمل استفاده:

محلــول را بــا کمــک ســرنگى بــا ســوزن جنبــى در طــول آمــاده ســازى
مکانیکــى، داخــل روت کانــال بریزیــد. کانــال را بــه خوبــى بــا تقریبــا 10
میلـى لیتـر از مایـع شستشـو دهیـد. هیپوکلریـت سـدیم موجـود در محصـول
بـه سـرعت در تمـاس بـا مـاده آلـى فعـال مـى گـردد. در حالتـى کـه غلظـت
ســدیم هیپــو کلریــت کاهــش یابــد، بایــد زمــان شستشــو و حجــم آن بطــور
همزمان افزایش یابد.

در دماى اتاق نگهدارى شود ( 15 تا 25 درجه سانتیگراد).
پس از استفاده کپ محافظ را محکم ببندید.
دور از دسترس کودکان نگهدارى شود
در صورتیکه درب ظرف پس از هر بار استفاده محکم بسته شود، تاریخ انقضاى
آن تغییرى پیدا نخواهد کرد..

قبل از شروع به کار، دستورالعمل استفاده را به دقت مطالعه فرمائید.
استفاده از رابردم در طول کار با این محصول ضرورى مى باشد.
هنــگام اســتفاده از ایــن محصــول، از عینــک محافــظ، ماســک و دســتکش
استفاده کنید.
از اســتعمال بــراى بیمارانــى کــه حساســیت شــدیدى بــه اجــزاى تشــکیل
دهنده این محصول دارند،خوددارى نمائید.
از تماس با بافت هاى نرم، چشم و پوست جلوگیرى شود.
در صــورت تمــاس بــا بافــت هــاى نــرم، چشــم و پوســت، فــورا محــل، بــا
مقدار کافى آب شستشو داده شود.
در صـورت بلعیـدن، مفـدار فراوانـى آب بنوشـید. اسـتفراغ نکنیـد و بـه پزشـک
مراجعه کنید.
این محصول را تزریق نکنید.
فقط براى مصارف دندانپزشکى استفاده شود.
در هنــگام آمــاده ســازى روت کانــال از جریــان زیــاد مایــع اســتفاده نکنیــد،
زیـرا سـبب نفـوذ مایـع بـه بافـت هـاى پـرى اپیـکال و آسـیب بـه آنهـا مـى
شود که مشخصه این آسیب درد و تورم بافت هاى نرم است.

این محلول مى تواند باعث تحریک بافت هاى نرم حفره دهانى شود.
این محصول نباید بطور مسـتقیم با محلول کلرهگزیدین 2 %در کانال مخلوط شـود
زیـرا باعـث تشـکیل رسـوب هـاى قهـوه اى رنـگ خطـر ناکـى مـى شـود پـس
از شستشــو کانــال بــا ســدیم هیپــو کلریــت 5/25 %ابتــدا کانــال را بــا محلــول
نرمــال ســالین و آب فــراوان شستشــو دهیــد ســپس بــا محلــول کلرهگزیدیــن
شستشــو دهیــد. اینــکار از ایجــاد رســوب هــاى باقیمانــده قهــوه اى جلوگیــرى
میکند.
از مصرف در موارد مشابه خوددارى نمائید.
در پایان کار، باقیمانده مواد به طور کامل از دهان بیمار خارج شود

این محصول براى کودکان، زنان باردار، افراد مسن و بیمار هاى خاص منع مصرف
ندارد و میتواند براى همه افرادى که به ترکیبات این محصول (فسفریک اسید و
رنگدانه ها)حساسیت ندارند استفاده شود.

مشخصات

مشخصات

حجم

220 میلی لیتر

دمای نگهداری

15 تا 25 درجه سانتیگراد

کشور سازنده

ایران

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

افزودن دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

قیمت محصول:
تومان ۲۲۰,۰۰۰