ژل انعقاد خون مروابن / MORVABON Alumstop

10
آماده ارسال
حداکثر تا 7 روز تحویل داده می شود.
خرید محصول ژل انعقاد خون مروابن / MORVABON Alumstop

قیمت: تومان ۲۳۸,۵۰۰

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
توضیحات

ویژگی های محصول

  • ژل شفاف و بیرنگ آومینیوم کلراید 25%
  • جهت بند آوردن خونریزی لثه در ترمیم های کلاس ll و V و نیز قالبگیری و چسباندن رستورشین های سرامیکی
  • کنترل کامل ترشحات سالکوس لثه
  • بضورت ژل و با قوام مناسب و قابل کنترل در محیط دندان
  • شستشوی آسان بدون بر جای گذاشتن باقیمانده رنگ
  • سرنگ 3 ml
  • Hemostatic Agent
  • Aluminum Chloride 25 %

 

معرفی

هموستاپ ژل انعقاد خون – Alumstop جهت ایجاد هموستاز و بند آوردن خونریزی لثه در ترمیم‌های کلاسll وV  ، قالبگیری و چسباندن رستورشین‌های سرامیکی کابرد دارد.

حاوی آلومینیوم کلراید ۲۵٪ می‌باشد.

ژل انعقاد خون موجب کنترل کامل ترشحات سالکوس لثه می‌شود.

بصورت ژل و با قوام مناسب و قابل کنترل در محیط دندان قابل استفاده است .

شفاف و بی‌رنگ بوندن و شستشوی آسان بدون بر جای گذاشتن باقیمانده رنگ از ویژگی‌های این محصول محسوب می‌شود.

 

*ژل بیرنگ جهت کنترل خونریزى و ترشحات شیار لثه اى

 

ترکیبات:

آلومینیوم کلراید، پایه ژل

 

کاربـردها:

کنترل خونریزى و ترشحات لثه حین ترمیم هاى نزدیک لثه
کنترل سولکوس لثه حین قالبگیرى
توقـف خونریـزى سـطحى داخلـى دهانـى بـا کاربـرد اختصاصـى بـراى دنـدان هـاى
جلویى
ژل شفاف براى عدم رنگ پذیرى ترمیم هاى قدامى
کنتـرل مایـع سـوکلولار جهـت باندینـگ بهتـر در چسـباندن رستوریشـن هـاى غیـر
مستقیم، لمینت، ونیر، انیله، آنله

 

مزایا:

شفافیت مناسب براى کارایى بهتر بدون باقى گذاردن لکه یا رنگ
ویسکوزیته مناسب ژل بدون پخش شدن
بدون برهمکنش با عامل باندینگ

 

دستور العمل استفاده:

آمـاده سـازى سـطح مـورد نظـر بـا شستشـو بـا آب و خشـک کـردن ملایـم توسـط
پوآر هوا انجام شود.
مقـدار کافـى از ژل بـر روى بافـت در حـال خونریـزى بـه مـدت 3-1 دقیقـه (جهـت
جلوگیـرى از انتقـال عفونـت بهتـر اسـت مقـدارى از ژل را بـا بـراش یکبـار مصـرف
به محل مورد نظر منتقل نمایید) قرار گیرد.
سـطح آغشـته بـه ژل بـا آب بطوریکـه ژل کامـلا پـاك شـود، شسـته شـده، سـپس
بافت مورد نظر کاملا خشک گردد.
پوآر هوا بطور ملایم استفاده گردد

حصول را دور از نور و رطوبت قرار دهید.
در دسترس کودکان قرار ندهید.
محصول را پس از تاریخ انقضا استفاده نکنید

قبل از شروع به کار، دستورالعمل استفاده را به دقت مطالعه فرمائید.
استفاده از رابردم در طول کار با این محصول ضرورى مى باشد.
هنـگام اسـتفاده از ایـن محصـول، از عینـک محافظ، ماسـک و دسـتکش اسـتفاده کنید.
از اسـتعمال بـراى بیمارانـى کـه حساسـیت شـدیدى بـه اجـزاى تشـکیل دهنـده ایـن
محصول دارند، خوددارى نمائید.
از تماس با بافت هاى نرم، چشم و پوست جلوگیرى شود.
در صـورت تمـاس بـا بافـت هـاى نـرم، چشـم و پوسـت، فـورا محـل، بـا مقـدار کافـى آب
شستشو داده شود.
در صـورت بلعیـدن، مفـدار فراوانـى آب بنوشـید. اسـتفراغ نکنیـد و به پزشـک مراجعه کنید.
این محصول را تزریق نکنید.
فقط براى مصارف دندانپزشکى استفاده شود.
در بیماران داراى حساسیت به آلومینیوم کلراید یا مواد شیمیایى استفاده نشود.
قبـل از بـه کار بـردن هرگونـه مـاده شـیمیایى دیگـر بافـت مورد نظـر کاملا با آب شستشـو شـود.
لازم است در پایان کار، باقیمانده مواد بطور کامل از دهان بیمار خارج شود.
مطمئـن شـوید ایـن مـاده روى بانـد لثـه و اطـراف دنـدان باقـى نمانـد زیـرا باقـى
مانـدن مـاده در اطـراف دنـدان از بانـد خـوب جلوگیـرى کـرده و موجـب ریـز نشـت
میکروبى مى گردد.
اگـر از بانـد نسـل 7) سـلف اچ بانـد) اسـتفاده مـى شـود قبـل از اسـتفاده از بانـد بایـد
بــا خمیــر پامیــس ســطح دنــدان تمیــز شــود و ســپس بانــد شــود. در مــورد بانــد
نسل 5 و استفاده از اسید اچ نیازى به این کار نمى باشد.
محصــول ممکــن اســت ســبب تحریــک غشــاى مخــاط دهــان شــود. در صــوت
تماس بلافاصله با آب شستشو دهید.

یـن محصـول بـراى کـودکان ، زنـان بـاردار ،افـراد مسـن و بیمـار هـاى خـاص منـع
مصــرف نــدارد و میتوانــد بــراى همــه افــرادى کــه بــه ترکیبــات ایــن محصــول
حساسیت ندارند استفاده شود .

مشخصات

مشخصات

تعداد سرنگ در بسته

یک سرنگ

حجم هر سرنگ

3 میل

کشور سازنده

ایران

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

افزودن دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

قیمت محصول:
تومان ۲۳۸,۵۰۰