مروا اچ اولترا مروابن / MORVABON (اMorva-Etch ULTRA ( Benzalkonium Chloride

10.1
آماده ارسال
حداکثر تا 7 روز تحویل داده می شود.
خرید محصول مروا اچ اولترا مروابن / MORVABON (اMorva-Etch ULTRA ( Benzalkonium Chloride

قیمت: تومان ۵۸۰,۰۰۰

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
توضیحات

ویژگی های محصول

  • قوام و رنگ کاملا شبیه اسید اچ الترادنت
  • ایجاد باند قویتر وپوسیدگی ثانویه کمتر( حتی نسبت به مروا  اچ) به علت خاصیت آنتی باکتریال
  • حاوی بنزالکونیوم کلرید (BAC)، بعنوان یک عامل ضد میکروبی قوی است. مطالعات in-vitro نشان می دهد که در برابر میکروارگانیسم اکتینومیسس  و استرپتوکوکوس موتانس موثر است.
  • شامل یک سرنگ 50 میلی لیتر

 

معرفی

ژل اسـید اچ، حاوى فسـفریک اسـید %37 و غلظت دهنده پلیمرى، مناسـب براى اچ کردن مینا و
عـاج دنـدان مـى باشـد. مـروا-اچ اولتـرا یکبـار مصـرف و غیـر اسـتریل بـوده و به منظـور بهبود
چسـبندگى پرایمـر، باندینـگ و مـواد پرکردنـى بـه سـاختار دنـدان مـورد اسـتفاده قرار مـى گیرد
مروا- اچ اولتراى مروابن، حاوى رنگدانه ویژه ى آبى با شدت رنگ بهتر جهت کار آسانتر مى باشد
همچنین در فرمول جدید این محصول از بنزآلکونیوم کلراید استفاده شده است که بطور موثرترى
لایه اسمیر را از بین برداشته و با کاهش کشش سطحى باعث اچینگ بهتر و دقیقتر حتى در
نقاط بسیار کوچک (درمان اندودونتیک) شده که این امر باعث افزایش قدرت باند در اچینگ
مینا و عاج در حالت خشک و تر مى شود. علاوه بر این بنزالکونیوم کلرید(BAC،(یک عامل
ضد میکروبى قوى است. این ویژگى باعث تمایز و کارایى بالاتر مروا-اچ اولترا نسبت به اسید اچ
هاى عادى مى شود.

 

ترکیبات:

اسـید فسـفریک، هموکتانـت پلیمرى، عامـل ژل کننـده، رنگدانه آبـى، بنزآلکونیـوم کلراید

 

این محصول در دو مدل ارائه مى گردد:

مدل جامبو اولترا: شـامل سـرنگ لوئـر لاك 50 میلـى لیترى حاوى اسـید اچ اولترا،
بسـته شـده بـا یـک کـپ محافظ. سـه عـدد سـرنگ لوئـولاك غیـر اسـتریل 3 میلى
لیترى بدون سرسـوزن، سـه عدد سرسوزن زرد رنگ
یــک عــدد کــپ لوئــر لاك محافــظ، یــک عــدد کانکتــور، راهنمــاى تصویــرى و
دستورالعمل استفاده در جعبه مقوایى.
مدل سرنگى اولترا:شامل سه عدد سرنگ 3 میلى لیترى هریک حاوى 5,2 میلى لیتر ژل اسید اچ
اولترا ، بسـته شـده با کپ محافظ. سـه عدد سرسـوزن زرد رنگ و
دستورالعمل استفاده در جعبه مقوایى.

 

کاربرد:

مروا- اچ اولترا براى اچ کردن انامل و دنتین در تکنیک توتال اچ براى موارد زیر کاربرد دارد:
پرکردگــى هــاى کامپوزیــت- چســباندن اینلــه (کامپوزیــت و ســرامیکى)، روکــش،
ونیــر، بریــج هــاى کامپوزیتــى، و پســت هــاى چســبنده داخــل ریشه-اســپلینت
کردن-چسباندن اپلانیس هاى ارتودنسى و نگینهاى دندانى-فیشور سیلانت

 

مـزایا:

ویسـکوزیته مناسـب قابلیـت خوبـى در کنتـرل رونـد اچ کـردن ارائـه مـى کند.رنـگ
آبـى محصـول کمـک میکنـد تـا هنـگام شستشـو بـا آب، نواحـى باقیمانـده بـه راحتـى
قابـل تشـخیص باشـد. سرسـوزن زرد رنـگ کمـک میکنـد تـا
دقیقـا در محـل مـورد نظـر، تزریـق صـورت گیـرد. کـپ محافـظ از هـدر رفتـن ژل
پس از مصرف، جلوگیرى مى کند.

 

مـزایاى منحصر به فرد:

اسـید اچ اولتـراى مروابـن بصـورت gel-semi فرمولـه شـده اسـت و بـه طـور کامل و
سـریع شستشـو داده شـده و باقیمانـده اى روى محـل اچینـگ برجـاى نمیگـذارد و هیچ
اختلالى براى باند ایجاد نمى کند.
کنتراسـت و رنـگ ویـژه ایـن محصـول، دیـد در زمـان کار را بهتـر کـرده و حتـى در
نقاط بسیار کوچک قابل مشاهده و کار است.
حاوى بنزالکونیوم کلرید (BAC ،(بعنوان یک عامل ضد میکروبى قوى است. مطالعات vitro-in
نشـان مى دهـد کـه در برابـر میکروارگانیسـم viscosus Actionomyces موثر اسـت.

داراى خصلــت (MMPs-Anti metalloproteinase matrix (و مھــار
9 and 8, 2-rhMMP به دلیل وجود بنزآلکونیوم کلراید
توانایــى مهــار کــردن اســترپتوکوکوس موتانــس بــا اســتفاده از بنزآلکونیــوم کلرایــد
(اسید اچ هاى فاقد این ترکیب قدرت مهارکردن این میکروارگانیسم را ندارند.)
توجــه: طبــق تحقیقــات اخیــر، وجــود بنزالکونیــوم کلرایــد ارتباطــى بــا کاهــش
پوسیدگى ثانویه در بیماران نشان نداده است.

 

دستورالعمل استفاده سرنگى اولترا:

مـروا-اچ اولتـرا را ابتـدا بـه مـدت 20 ثانیه بـروى انامل قرار دهیـد و پس از این زمـان، روى
دنتین قرار داده و 10 ثانیه دیگر باقى بماند.
سـپس بـه طـور کامـل بـه کمـک اسـپرى آب، ژل اسـید اچ را شستشـو دهیـد و سـطح
دنـدان را بـه کمـک اسـپرى هـوا (فاقـد روغـن) خشـک کنیـد. از خشـک کـردن بیـش از
اندازه دنتین اجتناب کنید.
سـطح را اندکـى مرطـوب رهـا کنیـد.در ایـن زمـان نمـاى سـطح انامـل اچ شـده بایـد
ظاهـر سـفید گچـى داشـته باشـد. اگـر ایـن نما ایجـاد نشـده اسـت، رونـد اچ را چنـد ثانیه
دیگر ادامه دهید.
درصورتیکـه از بانـد هیدروفیـل اسـتفاده مـى کنیـد براى خشـک کـردن از گلولـه ى پنبه
اى استفاده کنید .
روند خشک کردن را قبل از پیدایش نماى سفید گچى متوقف کنید.
نکتـه: در صورتـى کـه سـطح دنـدان بـه خـون یـا بـزاق آلـوده شـد، رونـد اچ را حداکثر 10
ثانیه تکرار کنید

ور از نـور مسـتقیم خورشـید نگهـدارى شـود. قـرار گرفتـن طولانـى مـدت در معـرض نـور
خورشـید مـى توانـد باعـث تغییر رنـگ اچانت شـود و اثربخشـى محصـول را به خطر بینـدازد.
قبـل از اسـتفاده از اچانـت، ژل را بـر روى یـک پـد یـا یـک صفحـه شیشـه اى آزمایـش
کنیـد تـا فشـار مـورد نیـاز جهـت خـروج مشـخص شـود. سـپس اقـدام بـه اسـتفاده از
اچانت در نقطه مورد نظر نمایید.
هرگـز قبل از بررسـى جریـان خروج محصول از سرسـوزن، محصـول را داخل دهان اسـتفاده نکنید.
هرگـز از فشـار زیـاد روى پیسـتون بـراى شـروع جریـان داخـل دهانـى اسـتفاده نکنیـد.
این موضوع مى تواند منجر به تخلیه کنترل نشده ژل در دهان بیمار شود.
اگــر از محصــول جهــت تمیــز کــردن و حــذف مــواد آلــى در محــل ترمیــم اســتفاده
مینماییــد، ژل را بــه مــدت 30 ثانیــه روى ســطح قــرار دهیــد و ســپس بطــور کامــل
برداشته و محل را با آب شستشو نمایید.
قبل از شروع به کار، دستورالعمل استفاده را به دقت مطالعه فرمائید.
کپ محافظ سرنگ را پس از استفاده ببندید و سرنگ را ضدعفونى نمائید.
سرنگ خالى و سر سوزن را پس از استفاده دور بیاندازید.
از سرســوزن قــرار داده شــده در بســته بنــدى یــا مشــابه آن اســتفاده کنیــد. بــراى
جلوگیرى از ایجاد آلودگى، از هر سرسوزن یکبار استفاده نمائید.
استفاده از رابردم در طول کار با این محصول ضرورى مى باشد.
هنـگام اسـتفاده از ایـن محصـول، از عینـک محافـظ، ماسـک و دسـتکش اسـتفاده کنید.
از اسـتعمال بـراى بیمارانـى کـه حساسـیت شـدیدى بـه اجـزاى تشـکیل دهنـده ایـن
محصول دارند، خوددارى نمائید.
از تماس با بافت هاى نرم، چشم و پوست جلوگیرى شود.
در صـورت تمـاس بـا بافـت هـاى نـرم، چشـم و پوسـت، فـورا محـل، با مقـدار کافـى آب
شستشو داده شود.
در صـورت بلعیـدن، مقـدار فراوانـى آب بنوشـید. اسـتفراغ نکنیـد و به پزشـک مراجعه کنید.
این محصول را تزریق نکنید. فقط براى مصارف دندانپزشکى استفاده شود.

در دماى اتاق نگهدارى شود ( 15 تا 25 درجه سانتیگراد)
پس از استفاده کپ محافظ را محکم ببندید.
مروا-اچ اولترا را بعد از تاریخ مصرف آن استفاده نکنید.
مـزایاى منحصر به فرد: دور از دسترس کودکان نگهدارى شود.

مشخصات

مشخصات

تعداد سرنگ در بسته

یک سرنگ

حجم هر سرنگ

50 میل

دمای نگهداری

15 تا 25 درجه سانتیگراد

کشور سازنده

ایران

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

افزودن دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

قیمت محصول:
تومان ۵۸۰,۰۰۰